KNOW SHIVA

KNOW SHIVA

नित्य, विज्ञानानन्दघन परमात्मा जो जागृत, स्वप्न र सुषुप्ति तीनै अवस्थाभन्दा पर सर्वदृश्य विवर्जित, स्वप्रकाश हुनुहुन्छ उहाँ नै भगवान् शिव हु...

0 Comments